Plzeň - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Energetické služby

Systém energetického managementu

kruh

 

Energetický management je řídicí proces pro zajišťování energetických potřeb. Cílem energetického managementu je zajištění hospodárného, spolehlivého a ohleduplného provozu k životnímu prostředí při pokrytí všech energetických potřeb. 

Energetický management má dva základní cíle:

 1. optimalizace spotřeby energie a médií
 2. optimalizace výroby či dodávky energie a médií

V rámci prvního pojmenovaného cíle se snažíme například o zlepšování tepelně technických vlastností budov, využití obnovitelných zdrojů, efektivnějšího provozování spotřebičů.

Ve druhém případě se jedná o co nejefektivnější a nejspolehlivější výrobu nebo dodávku energií a médií.

 

Cyklus základních činností energetického managementu je:

 • Monitorování (sběr dat, odečty měření, kontrola faktur a kontrola odpovědných pracovníků za oblast energetiky)
 • Analýza a  vyhodnocení (analýza energetické bilance, analýza odběrových diagramů, simulace provozu, kalkulace návratnosti)
 • Plánování a  realizace opatření (stanovení nákladů, spotřeby a jejich průběhů, úsporných opatření, plány odstávek a případných oprav)
 • Kontroly realizace (kontrola opatření, stanovení periodicity monitorování, kontrola personálu, aktualizace smluv)

 

Přínosy energetického managementu jsou:

v rovině ekonomické:

 • úspory nákladů za energie a média
 • eliminace sankcíema
 • efektivní investice

 v rovině postoje k životnímu prostředí:

 • snížení emisí a imisí škodlivých látek
 • využívání plně recyklovatelných technologií

 

 Praktické příklady energetického managementu:

 • zvyšování energetické účinnosti na straně spotřeby, opravou nebo náhradou stejného typu spotřebiče nebo výměnou za vyšší typ spotřebiče (včetně rozšířené funkčnosti)
 • optimalizace spotřeby energie (ve snímku časového dne)
 • snižování energetických ztrát (využívání možného potenciálu budov)
 • snižování provozních energetických nákladů - přímo závislé na nákupní ceně energie
 • využití energie z odpadů
 • využití energie z obnovitelných zdrojů
 • energetické konzultace a poradenství (předprodejní a prodejní poradenství)
 • monitorování cen energií na energetické burze a u jednotlivých obchodníků s energiemi
 • veřejně přístupný energetický marketing (výchovné, vzdělávací a školící akce)