Plzeň - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Energetické služby

Územní energetické koncepce

Komu je služba určena?

Územní energetická koncepce vytváří budoucí podmínky pro  hospodárné nakládání s energií v příslušném území  a to počínaje krajem, mikroregionem až po  města, městyse, obce.

Co obsahuje územní energetická koncepce?

Územní energetická koncepce analyzuje:

možné způsoby zásobování daného území palivy a energií,
potenciál energetických úspor,
využití obnovitelných zdrojů energie

navrhuje:

cíle,
nástroje,
opatření,

pro  efektivní energetické hospodářství v území s výhledem na delší období, zpravidla dvaceti let. Vychází při tom ze Státní energetické koncepce, územního plánu daného území a z potřeb hospodářského a  společenského rozvoje s důrazem na ochranu životního prostředí a šetrné nakládání s přírodními zdroji.

Legislativní rámec územní energetické koncepce

Územní energetická koncepce je definována zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a její podrobnosti určuje nařízení vlády č.195/2001 Sb. Povinnost zpracovat Územní energetickou koncepci zákon ukládá krajům, hlavnímu městu Praze a statutárním městům. Pro ostatní veřejnoprávní subjekty je zpracování územní energetické koncepce dobrovolné.

Plán na snižování emisí

V návaznosti na Územní energetickou koncepci se mohou zpracovávat dílčí krátkodobé programy na snižování emisí a imisí znečišťujících látek.

Co jsou akční plány a k čemu jsou určeny?

Akční plán je podrobněji vypracována územní energetická koncepce.

Akční plán bývá formulován pro kratší, zpravidla pětileté období.

Akční plán slouží jako nástroj pro vlastní realizaci Územní energetické koncepce a  dalších programů a projektů, vycházejících z ÚEK.

Akční plán také představuje zapojení klíčových skupin samosprávy, účastníků energetického trhu, odborníků, aj. do realizace.