Navigace

Překlad (translations)

Czech English French German Italian Polish Russian Spanish

QR kód

Kontaktní informace o CNE.

kontaktní informace pro Vaše mobilní zařízení

klikněte na obrázek pro zvětšení

Zakládající člen ČFA

Jsme členem České fotovoltaické asociace, o. s.

Člen AVTČ

Jsme členem Asociace pro využití tepelných čerpadel

Aktuální počasí

Počasí dnes:

24. 6. 2024

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 21 až 25°C. Noční teploty 14 až 10°C.

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pondělí, 24. 6. 2024, 19:42:47
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Energetický výkladový slovník

 

 

Blackout Jinými slovy výpadek soustavy. Stav, při kterém dochází v celé elektrizační soustavě nebo v některé její části, k přerušení napájení uživatelů a beznapěťovému stavu. Výsledkem může být beznapěťový stav na několik hodin, někdy i na několik dní. Často vede k nevyčislitelným ekonomickým ztrátám.
Absorpce Absorpce je výraz pro proces pohlcování či pohltivost. Z hlediska optiky představuje absorpce zeslabení světla při jeho průchodu látkou. Je způsobené přeměnou energie záření na jiné formy vnitřní energie látky – teploty. Z hlediska fyziky je absorpce ubývání částic ze svazku při průchodu hmotou, přičemž tento úbytek je způsoben srážkami s atomy prostředí.
Akumulace energie Nahromadění (akumulace) energie pro její pozdější využití v místě budoucí potřeby nebo v době, kdy zdroj energie není k dispozici nebo nestačí krýt zvýšenou potřebu.
Akumulátor Akumulátor je zařízení sloužící pro akumulaci (nahromadění a uchování) určitého média. Pro akumulaci energie (elektrické, kinetické, tepelné) jsou nejrozšířenější akumulátory olověné, elektrochemické, setrvačníkové, supravodivé indukční, zásobníky tepla, ...
Biomasa Biomasa je látka rostlinného nebo živočišného původu. Pro energetické účely se buď záměrně získává pěstováním rostlin nebo chovem živočichů nebo vzniká jako odpad. Biomasa slouží přímo jako palivo (např. palivové dříví) nebo jako surovina pro výrobu plynných, kapalných či tuhých paliv (bioplyn neboli metan, produkovaný bakteriemi rozkládajícími organické látky, bionafta, biobrikety).
Centrální zásobování teplem O centrálním zásobování teplem hovoříme, jestliže jsou dodávky tepla zajišťovány tepelnou soustavou z jednoho hlavního (centrálního) zdroje tepla. Provozování centrálního zásobování teplem vyžaduje licenci od ERÚ. Zkratka CZT.
Činný výkon Činný elektrický výkon je jednou ze složek zdánlivého výkonu . Je to výkon, který se nevratně přemění na jinou formu energie. Jeho jednotkou je watt [W]. Označení P.
Distribuční soustava Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 0,4 až 110 kV (s výjimkou vybraných vedení a zařízení 110 kV, která jsou součástí PS) sloužící k zajištění distribuce elektřiny ke konečnému spotřebiteli na vymezeném území České republiky. Zahrnuje zabezpečovací, informační systémy a telekomunikační techniku. Podle Energetického zákona je zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Zkratka DS.
Druhotný zdroj energie Druhotným energetickým zdrojem energie rozumíme využitelný energetický zdroj, jehož energetický potenciál je využíván v energetickém hospodářství.
Ekoproud Elektrický proud, který byl vyroben z ekologických technologických zařízení, obnovitelných zdrojů energie.
Elektrárna Energetické zařízení k výrobě elektrické energie transformací části dodávané energie (nejčastěji tepelné, jaderné, vodní, větrné, fotovoltaické) na elektrickou energii.
Elektrická přípojka Elektrické přípojka je zařízení, které začíná odbočením od spínacích prvků nebo přípojnic v elektrické stanici a mimo ni odbočením od vedení distribuční sítě směrem k odběrateli nebo výrobci a je určeno k připojení elektrických odběrných zařízení nebo výrobny elektřiny.
Elektrické vedení Vodivé spojení pro dopravu elektrické energie. Jde o uspořádání materiálů a konstrukcí pro přenos elektrické energie mezi dvěma body elektrické sítě. Dělí se na venkovní (vedena nad zemí pomocí izolátorů a podpěrných konstrukcí - sloupů a stožárů) a na kabelová vedení, vedená obvykle pod zemí.
Elektrický výkon Elektrický výkon stejnosměrného elektrického proudu a napětí při souhlasně zvolených kladných směrech elektrického napětí U a elektrického proudu I je daný vztahem P=U.I. Základní jednotkou elektrického (stejnosměrného) výkonu je jeden watt [W]. Elektrický výkon střídavého elektrického proudu a napětí je daný vztahem Ps=U.I.cosΨ + j.U.I.sinΨ.
Elektrizační soustava Vzájemně propojený soubor veškerých zařízení potřebných pro výrobu, přenos, transformaci a distribuci elektřiny, včetně elektrických přípojek a přímých vedení. Zkratka ES.
Energetická soustava Energetická soustava je soubor výroben energie (elektrické, tepelné) se zařízeními pro rozvod a spotřebu této energie. Energetickou soustavu je možno členit na elektrickou soustavu a tepelnou soustavu.
Energetický regulační úřad Správní úřad pro výkon regulace v energetice pro Českou republiku. Informace na www.eru.cz
Energeticky úsporný dům Energeticky úsporným domem rozumíme budovu s roční spotřebou energie na vytápění mezi 50 až 70 kWh/(m2).
Energetický zákon Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy a regulace v energetických odvětvích.
Fotovoltaická elektrárna Fotovoltaická elektrárna je zařízení sloužící k přeměně sluneční energie (příme nebo odražené) v energii elektrickou. Základními zařízeními fotovoltaické elektrárny jsou fotovoltaické panely, umístěné na konkstrukci, stejnosměrná kabeláž – propojující sestavy panelů ke střídačům nebo DC rozvaděčům, střídače, přepěťové ochrany, AC kabeláž a rozvaděče, AC a DC měření vyrobené elekřiny, elektrická přípojka. Zkratka je FVE.
Fotovoltaický článek Fotovoltaické články slouží k přímé přeměně energie světelného záření na energii elektrickou. V principu jde o tenké destičky z monokrystalických, polykrystalických či amorfních polovodičů, nejčastěji s přechodem P-N.
Fotovoltaický panel Fotovoltaický panel je spojení nejméně dvou a více fotovoltaických článků do kombinace v sérii, paralelně nebo sérioparaleln. Panel je konstrukčně řešen pro venkovní použití a je chráněn světlopropustným tvrzeným speciálním sklem, mohou být opatřeny rámem nebo jsou bezrámové. Zpravidla na zadní straně panelu jsou vyvedeny elektrické výstupy, za pomoci speciálních konektorů. Panely se vyrábějí od výkonu 10W do 310W.
Geotermální energie Geotermální energie má svůj původ v tepelné energii nitra Země, která se uvolňuje radioaktivním rozpadem izotopů v zemském magmatu. Tuto energii lze využít buďto přímo k vytápění nebo prostřednictvím parního cyklu k výrobě elektrické energie.
Hořák Zařízení, jímž se přivádí směs paliva a spalovacího vzduchu do spalovacího prostoru ohniště. Konstrukce hořáků se liší podle druhu paliva (uhlí, topný olej, zemní plyn). Hořák musí zajišťovat včasné, stabilní zapalování. Provedení hořáku je různé a liší se od výrobce k výrobci.
Jaderná elektrárna Je elektrárna, ve které je zdrojem tepla jaderná reakce probíhající v reaktoru. V jaderném reaktoru dochází k uvolnění jaderné energie a její přeměně na energii tepelnou. Zdrojem energie je kontrolovaná štěpná řetězová reakce v jaderném palivu. Jaderné reakce probíhající v reaktoru jsou zároveň zdrojem radioaktivního záření. Energii z jaderných reaktorů přes médium používáme k roztočení turbíny a generátoru.
Klasická elektrárna Elektrárna pracující v parním cyklu, využívající fosilní palivo. Podle druhu paliva rozlišujeme elektrárnu uhelnou, elektrárnu na topný olej nebo elektrárnu na zemní plyn.
Kogenerace Kombinovaný proces výroby elektrické energie a využitelného tepla, často využívaný v paroplynových zařízeních. Kogenerační jednotka spalující zemní plyn sestává ze spalovací plynové turbíny, spalinového kotle a parního turbosoustrojí. Teplo o nízké teplotě se využívá k ohřevu užitkové vody a k vytápění.
Komín Komín slouží k odvádění spalin do ovzduší. Zpravidla je to vysoký horizontální nebo vertikální dutý válec, vyvozující na základě rozdílu hustoty okolního vzduchu a hustot ohřátých spalin vztlak. Tento vztlak spolu s účinkem spalinového ventilátoru způsobuje proudění spalin do ovzduší. Provedení komínu vyžaduje schválené a certifikované technologie a podléhá přísným požárním předpisům a opakovatelným revizím.
Kompenzátor Kompenzátor je kompenzace účiníku, představující vylepšení účiníku elektrického obvodu. Elektrický obvod s výrazně induktivním nebo kapacitním charakterem se zařazením kompenzačních kondenzátorů nebo kompnezačních tlumivek změní na téměř činnou zátěž. Neodebírá tak ze sítě zbytečně velký jalový proud (viz jalový výkon) a přívodní vodiče mohou mít menší průřez. U velkých zařízení je kompenzační zařízení podmínkou provozování a připojení.
Kompresor Stroj, ve kterém probíhá stlačování plynu, přičemž kompresní poměr (poměr výstupního a vstupního tlaku) je větší než 3. V pístovém a rotačním kompresoru se nasátý plyn stlačuje zmenšováním jeho objemu.
Kondenzace Kondenzace je proces změny plynného skupenství v kapalné (např. páry na vodu).
Kondenzátor Kondenzátor je tepelný výměník, v němž na trubkách protékaných chladicí vodou kondenzuje pára, která předává svoje teplo do chladící vody.
Kotel Kotel je otevřená nebo uzavřená nádoba sloužící k ohřívání a zpracování kapalin. Potřebné teplo se získává spalováním paliva v topeništi kotle nebo se přivádí teplonosnou látkou (párou, horkou vodou), popřípadě se kotle vytápějí elektrickým proudem. Nejstarší a největší kotle jsou v klasických uhelných parních elektrárnách.
Nízké napětí Napětí nižší než 1 kV. Zkratka NN.
Nízkoenergetický dům Nízkoenergetickým domem rozumíme budovu se zvláště nízkou spotřebou energie. Měrná roční potřeba tepla na vytápění je mezi 5 až 50 kWh/(m2).
Obchodník s elektřinou Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem licence na obchod s elektřinou a nakupuje elektřinu za účelem jejího prodeje.
Obnovitelné zdroje energie Přírodní nefosilní zdroje využitelné k výrobě energie (vítr, slunce voda, biomasa, geotermie apod.). Zkratka OZE.
Odpadní teplo Pojem odpadní teplo je teplo, vznikající při technologických procesech, pro něž se během procesu nenajde využití. Zahrnuje se do ztrát energie. Odpadní teplo může být vázáno na nejrůznější teplonosné prostředí, nejčastěji vodu, vzduch nebo spaliny. Někdy lze odpadní teplo využívat pro otop, popřípadě k výrobě páry a elektrické energie – ORC technologie.
Ohřívák vzduchu Tepelný výměník využívající teplo odcházejících spalin k předehřátí spalovacího vzduchu. Podle způsobu přenosu tepla rozlišujeme rekuperační a regenerační ohříváky. V rekuperačním ohříváku jsou spaliny od ohřívaného vzduchu odděleny pevnou stěnou, u regeneračních ohříváků se teplo přenáší prostřednictvím akumulační části, která je střídavě ohřívána spalinami a ochlazována vzduchem.
Ochranné pásmo Bezpečnostní koridor v bezprostřední blízkosti vedení nebo výrobny vymezený za účelem zajištění spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob. Rozlišuje se několik druhů ochranných pásem podle druhu vedení, výroben.
Operátor trhu s elektřinou Nezávislá instituce, vlastněná státem - akciová společnost, která zajišťuje koordinaci nabídky a poptávky na trhu s elektrickou energií. Organizuje krátkodobý trh s elektrickou energií (krátkodobý denní trh a vnitrodenní trh) a vyhodnocuje trh s elektřinou na základě regulovaného přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám. Provádí zúčtování odchylek mezi skutečnými a a sjednanými dodávkami a odběry elektřiny. Dále zpracovává měsíční a roční zprávy o ES a spravuje rejstřík pro obchodování s emisemi skledníkových plynů. Zkratka OTE.
Plynová turbina Energetické zařízení, v němž probíhá na základě adiabatické expanze přeměna části vnitřní energie stlačeného plynu na kinetickou energii rotoru. Spalovací plynové turbíny pracují v otevřeném cyklu. Nasátý atmosférický vzduch kompresor stlačuje a vhání do spalovací komory, kde se vzduch míchá se zemním plynem. Spálením plynu vzniknou horké spaliny, které expandují v turbíně. Teplo výstupních spalin se využívá ve spalinovém kotli.
Podpětí Přechodné nebo trvalé snížení elektrického napětí, zpravidla v důsledku nenadálé spotřeby elektřiny nebo výpadku velkého zdroje elektřiny. Podpětí může u některých citlivých zařízení mít vliv na jejich spolehlivost.
Provozovatel distribuční soustavy Fyzická či právnická osoba, která je držitelem licence na distribuci elektřiny (uděluje ERÚ). Nejznámější provozovatelé jsou ČEZ Distribuce a.s., E.ON. Distribuce a.s., PRE Distribuce a.s. Zkratka PDS.
Provozovatel přenosové soustavy Právnická osoba, která je držitelem licence na přenos elektřiny. Zajišťuje provozování, obnovu a rozvoj PS a za tímto účelem spolupracuje s provozovateli propojených přenosových soustav. Poskytuje přenos elektřiny, řídí toky elektřiny v přenosové soustavě, odpovídá za zajištění systémových služeb, provozuje a zřizuje vlastní telekomunikační síť. Za nejnižší náklady je povinen obstarat podpůrné služby a elektřinu pro krytí ztrát a pro vlastní potřebu, včetně obstarávání regulační energie. Zkratka PPS.
Přenos tepla Přenos tepla je z hlediska elektrárenství velmi důležitý proces, neboť vlastně všechny dílčí procesy ve výrobě elektrické energie jsou s ním nějakým způsobem spojeny. Jedná se o přenos tepla mezi jednotlivými teplonosnými médii (pára v parní turbíně předává svoje již neužitečné teplo cirkulační vodě v kondenzátoru), tepelné ztráty tepelných výměníku a turbíny, které vlastně představují přenos tepla do okolí a podobně. Přenos tepla je zapotřebí zintenzívnit a tepelné ztráty minimalizovat.
Přenosová soustava Vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 400 kV, 220 kV a vybraných vedení a zařízení 110 kV sloužící pro zajištění přenosu elektřiny pro celé území České republiky a propojení s elektrizačními soustavami sousedních států. Zkratka PS.
Přepětí Přechodné nebo trvalé zvýšení elektrického napětí, které může ohrozit u přechodových jevů strmostí a vrcholovou hodnotou izolaci u střídavých sítí.
Přifázování Přifázování je proces připojování alternátoru nebo střídače k elektrické síti. Přitom musí být splněna celá řada podmínek, jako je stejné napětí, stejná fáze, stejný sled fází a stejná frekvence připojovaného zařízení a sítě. Přifázování se provádí automatickým zařízením, které ve vhodný okamžik samo energetické zařízení k síti připojí.
Rozvodná síť Rozvodná síť je tvořena zařízeními jako jsou elektrické kabely, přípojky, měřící zařízení, apod. pro rozvod elektrické energie.
Soustava centrálního zásobování teplem Soustava centralizovaného zásobování teplem je tvořena centrálními zdroji (základními a špičkovými), tepelnými sítěmi, předávacími stanicemi a spotřebitelským zařízením (vnitřními otopnými soustavami včetně otopných těles atd.). Zkratka je SCZT.
Světelný zdroj Světelný zdroj je zařízení sloužící na přeměnu určitého druhu energie na světlo. Světelný zdroj je charakterizovaný světelným tokem, což je množství vyzářené energie za jednotku času. Jednotkou světelného toku je 1 Lumen [lm].
Svítidlo Svítidlo je zařízení obsahující světelný zdroj a těleso svítidla. Svítidlo je určené na osvětlení nebo světelnou signalizaci. Těleso svítidla rozkládá světlo světelného zdroje v prostoru, mění fyzikální vlastnosti světla, plní funkci ochrany světelného zdroje před negativními vlivy okolního prostředí a zabezpečuje připojení svítidla ke zdroji.
Tepelné čerpadlo Tepelná čerpadla odnímají teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádějí ho na vyšší teplotní hladinu a následně umožňují teplo účelně využít pro vytápění nebo ohřev teplé vody. Tepelné čerpadlo se většinou skládá ze dvou částí: venkovní a vnitřní.
Teplá užitková voda Teplá užitková voda je voda ohřátá na teplotu 45 až 60 °C u konečného spotřebitele. Zkratka TUV.
Transformátor Elektrický netočivý stroj, sloužící k přenosu elektrické energie mezi dvěma (nebo více) obvody střídavého proudu prostřednictvím střídavého magnetického pole. V elektroenergetické soustavě se transformátorů nejčastěji používá pro změny napětí v elektrických sítích.
Úspora energie Úspora energie představují nevyčerpání plánovaného množství energie. Z hlediska elektrické energie a tepla je důležité nejenom dosáhnout prostých úspor energie jejím nevyužíváním, ale zejména racionalizovat spotřebu elektrické energie. Úspora energie se většinou udává v %, kde základnou je plánované množství energie.
Velmi vysoké napětí Napětí vyšší než 75 kV a nižší než 400 kV. Zkratka VVN.
Vlastní spotřeba Vlastní spotřeba elektrické energie představuje spotřebu technologických zařízení samotné elektrárny. Elektrický výkon, který za normálních provozních podmínek produkuje elektrárna se nazývá hrubý elektrický výkon. Do elektrizační soustavy dodává elektrárna čistý elektrický výkon, což je hrubý výkon snížený o vlastní spotřebu.
Výměník tepla Výměník tepla je zařízení zprostředkující výměnu tepla mezi činnými médii (plyn, kapalina). Rozeznávají se výměníky povrchové (k výměně tepla dochází přes teplosměnnou plochu), kontaktní (k výměně tepla dochází na ploše vytvořené hladinou kapaliny) a směšovací (dochází k promíchání kapalin).
Vyrovnávací trh Trh s regulační energií organizovaný Operátorem trhu s elektřinou (OTE) v rámci dne, kde jediným nakupujícím je provozovatel přenosové soustavy.
Vysoké napětí Napětí vyšší než 1kV do 75 kV. Zkratka VN.
Vytápění Vytápění představuje souhrn zařízení zajišťujících v chladném období příznivé tepelné poměry v uzavřených prostorách (budovách). Vytápění můžeme rozlišit jako místní nebo centrální.
Zatěžovací diagram Představuje důležité grafické znázornění závislosti elektrického výkonu v čase. V praxi se využívá závislost elektrického výkonu elektrárny, části energetické soustavy, soustavy jako celku a podobně. Sledovaným obdobím může být den, týden, měsíc, rok.
Zdánlivý výkon Zdánlivý elektrický výkon v obvodech se střídavými harmonickými veličinami se skládá ze dvou složek jalového výkonu a činného výkonu. Jeho jednotkou je voltampér [VA]. Zkratka S.
Zplyňovací kotel Zplyňování biomasy je proces používaný ve velké míře v průběhu druhé světové války, kde nahradil dřevoplyn celkem úspěšně nedostatkový benzin. V současné době se zplyňování biomasy používá čím dál častěji v kogeneračních systémech. Palivem může být prakticky libovolná biomasa včetně dřevního odpadu, pouze se musí upravit doprava biomasy a její vlhkost pro optimalizaci výroby dřevoplynu.
Zvláště vysoké napětí Napětí vyšší než 400 kV. Zkratka ZVN.